Tillit er den viktigste faktoren for å få ut potensialet

Det er de ansattes atferd og samhandling som virkelig kan skape et konkurransefortrinn. En grunnleggende forutsetning er at det er etablert tillit og trygghet internt i organisasjonen. Tillit vil bidra til effektive prosesser, bedre samhandling, økt engasjement og motivasjon. For oss handler dette om endringsledelse i følgende dimensjoner:

Visjon, strategi og mål

Visjon, strategier og mål viser retningen for arbeidet. De bedriftene som lykkes, har en felles forståelse for hvor man skal og hvordan komme dit. Visjonen er da gjerne visualisert, og underliggende strategi og konkrete mål er brutt ned på avdeling, team og hver enkelt ansatt. Dette gir motivasjon og mening for hver enkelt ansatt, samt sikrer samhandling, riktige prioriteringer og gode beslutninger.

Kultur og verdier

Kultur er drevet av verdier, som har stor betydning for atferd, prioriteringer og valg. Dette er selve grunnlaget for miljøet på arbeidsplassen. For å lykkes er det viktig å utvikle en organisasjonskultur og verdier i tråd med selskapets visjon og strategi. En plan og prosess for kultur- og verdiarbeid, vil sikre at de ansatte får tillit til og motivasjon til å opptre i henhold til selskapets verdier.

Organisasjonsstruktur

En velfungerende organisasjonsstruktur innebærer at roller, ansvar og myndighet er tydelig definert og implementert. Når forventninger og gjensidige forpliktelser er avklart blir ressursene brukt på best mulig måte, og leveransene blir samlet sett bedre. Det er viktigere enn noen gang å bygge en struktur i organisasjonen som sikrer evnen til å være fleksibel, innovativ og respondere raskt på endringer.

Lederskap, medarbeiderskap og team

For å oppnå godt lederskap, er det viktig å prioritere tid på utvikling av de lederferdighetene og den atferden som kan gjøre en forskjell. Dette vil skape trygghet og tillit internt i organisasjonen, og gi rom for bedre samhandling, vekst og utvikling. Lederskap og medarbeiderskap utvikles best sammen som et team, slik at det tas felles ansvar for å skape resultater, et godt arbeidsmiljø og en trygg arbeidsplass.

Prosesser og systemer

Styringssystemet er viktig for å kunne jobbe effektivt sammen mot selskapets mål. For å få ønsket effekt må prosedyrer og prosesser oppleves som nyttige, slik at de etterleves i praksis. Det er viktig at prosesser og tilhørende IT systemer oppdateres og utvikles kontinuerlig. Tilstrekkelig dokumentasjon og god opplæring er nødvendig for å sikre engasjement, slik at man lykkes med endringene.

Vår tilnærming

Vi jobber strategisk, helhetlig og systematisk for at våre kunder skal oppnå sine mål. Dette får vi til ved vår unike kombinasjon av ledererfaring, forretningsforståelse og menneskelige innsikt. Vi er en liten bedrift, og er svært tilpasningsdyktige i forhold til hva våre kunder ønsker. Vi er opptatt av å opptre i tråd med våre verdier i all vår virksomhet. Våre viktigste verdier er:

Tillit

For oss betyr tillit å etterleve det vi formidler, samt være tilstede på en ekte og ærlig måte.

Energi

Vi brenner for å bidra til bedre samhandling og ønsker å dele vårt engasjement og vår entusiasme.

Hjelpe

Vi er to som virkelig bryr oss om andre mennesker, og vår suksess måler vi gjennom å skape en positiv forskjell for våre kunder.

Utvikle

Vi ønsker å bidra til økt bevisstgjøring, og deretter handlinger som vil bidra til større verdi for både den enkelte ansatte og organisasjonen som helhet.

Vår arbeidsmetode

Med tillit og energi hjelper vi med utvikling, slik at organisasjonen når sine strategiske ambisjoner. Vi involverer de ansatte og jobber tett sammen gjennom hele prosessen, og sikrer at de får den nødvendige informasjonen de trenger til enhver tid. Dette er avgjørende for engasjement og varig endring. Fasene vi går igjennom er basert på kundens behov:

Kartlegge, analysere og prioritere

Vi mener det er viktig med en helhetlig og systematisk tilnærming, mot et klart definert mål. Ved ulike metoder kartlegger vi utfordringer og muligheter i organisasjonen, samt gjør analyser av hvilke områder som må prioriteres for å oppnå den ønskede utviklingen.

Plan for utvikling

Basert på gjennomført analyse, etableres en plan med konkrete aksjoner. Det kan dreie seg om utvikling innenfor et eller flere av følgende ressursområder; operasjonelt, organisatorisk, finansielt eller menneskelig. Det må være tydelig definert ansvar for gjennomføring, innenfor klare tidsfrister og milepæler.

Implementere og følge opp

For å oppnå at de ønskede effektene blir varige og skaper resultater, er det essensielt med kommunikasjon, opplæring og dokumentasjon, samt løpende oppfølging og støtte. Videre er vår erfaring at evaluering av oppnådde resultater og jevnlig tilbakemelding bidrar til økt motivasjon og utvikling.

Møt oss

Ta kontakt med oss dersom du synes dette virker interessant, og du ønsker en uforpliktende prat.

Vibeke Forgaard

Mobil: 908 84 424 | E-mail: vibeke@unlockpotential.no

Vibeke er en ledelseskonsulent med bakgrunn fra en rekke selskaper som Equinor, Mercuri Urval og EY. En rød tråd gjennom hennes karriere har vært et brennende engasjement og entusiasme for utvikling av mennesker.

Hennes lange erfaring fra næringslivet gir henne nødvendig kunnskap og ballast til å kunne gi verdifulle innspill til ansatte, ledere og ledergrupper. Basert på erfaring har hun sett verdien av god ledelse, spesielt rettet mot den enkelte medarbeider, samtidig som en bevisstgjør den enkelte medarbeiders rolle og ansvar i forhold til egen videreutvikling. Dette vil være særlig viktig i en tid med store endringer.

Utdannelse: Master Revisjon og Regnskap NHH, NLP Master Practitioner, Coaching CTI.

Siv Skjæveland Valseth

Mobil: 982 06 237 | E-mail: siv@unlockpotential.no

Siv har mer enn 20 års erfaring fra konsulent og revisjonsvirksomhet, fra EY og Accelerate. I løpet av denne perioden har hun opparbeidet bred kompetanse innenfor ulike bransjer og fagfelt, som gir et solid fundament i forhold til å bidra med forretningsutvikling og organisasjonsendringer.

Med stort engasjement og entusiasme, er hun opptatt av å se selskapene i et helhetsperspektiv for å avdekke mulige forbedringer og sikre varige endringer. Basert på suksessfull implementering av forbedringsprosjekter, er hun opptatt av betydningen av å utvikle selskapets kultur og verdier, i tillegg utvikling av de ansattes motivasjon og samhandling.

Utdannelse: Master Revisjon og Regnskap NHH, NLP Master Practitioner.